شکوفا داده پرداز پویا


مشتریان ما

مشاوره

 

رسالت اصلی شرکت شکوفا داده پردازی پویا انتقال تجارب و اطلاعات تیم کاری توانمند و ماهر گروه به شما مخاطبان گرانقدر است. در همین راستا وظیفه ما در وهله نخست اخذ نظرات و نیازهای اصلی سازمان شماست تا با مراجعه به تجارب و دانسته های خود بتوانیم راهکارهای متناسب و متوازن بر اساس شرایط خاص سازمان شما تقدیم نمائیم. برای انواع مشاوره بایستی نخست در بخش مربوطه درخواست اولیه خود را درج و ارسال کنید تا بتوانیم با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پیشنهادات خود را تقدیم کرده و راه را برای ادامه مشاوره مشخص کنیم.


تاریخ انتشار:1393/02/02
تعداد بازدید:3773


شرکت شکوفا داده پرداز پویا

کرمان – خیابان فیروزه 4 ساختمان ایرانیان بلوک A واحد 2
تلفن: 32519286-034
پست الکترونیک : info@dappco.com
فاکس : 32532149– 034
شرکت شکوفا داده پرداز پویا